Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

Huidige Constituties van onze Orde

Het zogenaamde ‘Generaal Kapittel’ is (in de 21e eeuw) een driejaarlijkse vergadering van alle abten en abdissen uit alle kloosters. Dit hoogste gezag binnen onze Orde bevestigde in 1969 nogmaals dat de Regel van Benedictus en de Carta Caritatis de eerste en fundamentele wetgeving van de Orde vertegenwoordigen. Maar ook dat steeds, in ieder tijdperk, aan de Regel gebruiken of reglementen toegevoegd moesten worden, om de dagelijkse praktijk te normeren en te reguleren.

Constituties staan altijd in relatie met de Regel en hebben steeds iets met de praktijk van andere
situaties en tijdperken te doen. Ze zijn een aanvulling, een uitwerking, een toepassing in de praktijk, van de in de Regel gegeven voorschriften of beginselen. Op een gegeven ogenblik kregen ze een kerkrechtelijke status. Ze werden door de Heilige Stoel gewenst en bevestigd en konden alleen met zijn toestemming veranderd worden.

Abdij Lilbosch huidige contituties van onze ordeDe monastieke waarden die in de Constituties naar voren komen zijn geen doel in zichzelf. Het afstand doen van bezit bijvoorbeeld (Constituties 55) is een middel om een uiteindelijk doel te bereiken: namelijk dat Gods heilige Geest  een vrije doorvaart krijgt in het leven van de monniken.

Constituties 27 zegt: “De Vaders van Citeaux zochten in alle eenvoud om te gaan met de eenvoudige God. Naar hun voorbeeld zal de levensstijl van de broeders eenvoudig zijn en sober. Alles in het huis van God zal in dienst van die levenswijze, zonder enige overdaad, worden ingericht zodat de eenvoud zelf voor allen een leerschool is. Deze eenvoud zal duidelijk uitkomen in de behuizing en de huisraad,  in voeding en kleding, alsook in de viering van de liturgie.” (Editio – Rome 1990)

Scroll naar boven