Abdij Lilbosch – Echt
Cisterciënsermonniken

  1. Startseite
  2. /
  3. Uncategorized
  4. /
  5. 4e ZONDAG 40-DAGENTIJD: B:...

4e ZONDAG 40-DAGENTIJD: B: 10-3-2024

Als Jezus zegt: “God had wereld zo lief, dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven” wat bedoelt Hij dan met de wereld? Jezus zal beslist niet een soort wereldkaart voor ogen hebben gehad waar de streken op stonden die toen bekend waren. Wat Hem voor ogen stond waren beslist de mensen die op onze aarde leven. Mensen met al hun lief en leed, met hun lasten lusten. De onderdrukkers en de onderdrukten, de mensen die arm waren en zij die alles wilden hebben. Mensen die gebukt gingen onder schuldgevoel en zij die naar vergeving verlangden. Dat en nog meer lezen we in de evangelies en beluisteren we in Zijn woorden. Wat Jezus voor ogen stond waren de mensen zoals u en ik en onze redding want dat is wat God wil. God kan niet anders dan scheppen, bevrijden en liefhebben. Hij is immers de God van alle tijden zoals we ook hoorden in de lezing dat Hij een reddende God wil zijn.

En de Heer, de God van hun voorvaderen stuurde al maar gezanten naar hun toe want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar de waarschuwingen werden in de wind geslagen, de boodschap werd veracht. En dan is er geen redden meer aan. Ook voor God niet. Johannes zegt precies hetzelfde in het evangelie. God kan slechts redden als in Jezus wordt geloofd; als zijn boodschap gehoord en gedaan wordt.

Geloven in Jezus is oprecht, gerecht handelen. In een oude vertaling heet dat: de waarheid doen. Die waarheid die God op het oog heeft vinden wellicht het meest concreet verwoord bij Matheus: de ander uit zijn ellende. De armen voeden, de naakten kleden, de vreemdeling opnemen enz.  Het moge duidelijk zijn dat God mensen nodig heeft die in Jezus geloven, ons, die in Zijn Naam oprecht willen handelen. God wil ons als zijn bondgenoten om te bevrijden, nieuw leven te scheppen, lief te hebben.

Ik moet u zeggen dat met het uitspreken van deze woorden mij het gevoel bekruipt als ik naar onze wereld kijk en zie wat er allemaal gaande is, ik de neiging heb m’n hoofd vast te houden en ofwel alles en iedereen zo ongeveer te veroordelen om het niet erger te zeggen en de twijfel opkomt: is deze wereld nog wel te redden. Beide zowel oordeel als twijfel zijn niet het antwoord op onze machteloosheid en vertwijfeling.  Als we als christenen de waarheid willen doen is er nog een ander element dat ons vandaag aangereikt wordt in het evangelie. “Maar wie oprecht handelt zoekt naar het licht, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet”.

Maar we hebben de tijd niet mee moet gezegd worden in een samenleving die steeds individualistischer wordt, zo lijkt het. Ook geloof is tot een privézaak geworden en dat spreken we ook zo uit: Dat ik geloof gaat een ander niet aan: dat is iets tussen God en mij. En iedereen moet maar zelf weten wat hij gelooft. En zo wordt geloof iets dat zich in het verborgene afspeelt. Gods werkzaamheid wordt daarmee versluierd in wie in Hem geloofd. En daarmee staan we voor het feit dat wat nu naar buiten komt de misstanden in de kerk, de kritiek op de kerkelijke leiding, het falen van de individuele gelovige. Van belang is dat we Gods werkzaamheid herkennen in elkaar, in ieder die de waarheid doet. Als christenen moeten we ons in dat opzicht als het ware opnieuw uitvinden. Terug naar het licht en opnieuw aansluiting zoeken bij de gebedstraditie van het bidden van de psalmen.

Hoezeer de psalmist niet moe wordt, iedere dag weer, God te loven en te prijzen. Hem alle eer te geven, wat hem of anderen ook overkomen is. Iedereen, de hele gemeenschap, moet zijn dank jegens God horen. We kunnen onze toe-vlucht nemen tot het gebed om onze machteloosheid niet te verdringen maar in het gebed tot gelding te laten komen opdat ons hart niet wordt verhard of onverschillig worden voor wat in onze wereld gebeurd. De waarheid doen, oprecht leven houdt ook in dat we vertrouwen stellen in God en naar Hem opzien. Opzien naar Hem die hoogverheven is, de gekruisigde, de Redder bij uitstek.

Op weg naar het licht van Pasen waarin Gods liefde zichtbaar wordt in zijn uiterste wil om ons te redden. Moge het opzien naar Hem ons meer inspireren tot het doen van de waarheid en wij zo in Jezus’ naam bijdragen aan de redding van de wereld.

Br. R.

 

 

 

Nach oben scrollen